The Danish Network for Women in Physics honorary award

The KIF Prize is awarded annually to raise awareness about the importance of women in physics. The prize should help identify female physicists as role models at universities as well as at high schools and in society and business.

Who can be nominated?

Any candidate who is working within the physical sciences (physics, engineering) and has distinguished herself within one or more of the following areas:

 • A young woman (pre associate professor level) who shows a potential or has made remarkable contributions within physics research.
 • A woman who shows extraordinary dedication within physics teaching

The candidate must either be Danish or residing and/or working in Denmark.

Nomination Procedure

 • Candidates for the award may be nominated by a boss, supervisor, mentor, colleague, student or fellow student
 • Nominations are to be sent to mail@kvinderifysik.dk
 • Nominations are to be received at the latest 12.00 on Wednesday, September 15th, 2021.
 • Nominations should contain:
 • Motivation letter (maximum of 2 pages)
 • Candidate’s CV including name and contact information (maximum of 1 page)

Motivation letter

The motivation letter should emphasize why the candidate is considered a role model and could include academic achievements, work-related achievements, dissemination and outreach efforts, volunteer work within the physics community etc.

Evaluation Committee

All candidates will be assessed by an external committee consisting of:

Associate Professor Tina Hecksher, RUC

Head of IP management Karin Nordström Dyvelkov, GEA Group

Vice Institute Leader/Associate Professor Mads Toudal Frandsen, SDU

Further information

Questions can be made to mail@kvinderifysik.dk, and will be answered by a member of the KIF board.

The winner will be notified in writing (by email) and her name will be announced at the KIF annual meeting on October 13th, 2021 (venue to be announced) where the award ceremony will take place.

The winner will be invited to give a talk at the annual meeting.


Netværk for Kvinder i Fysiks hæderspris – KIF-prisen 2021

KIF-prisen er en hæderspris, der uddeles årligt for at skabe opmærksomhed omkring kvinders betydning for fysik. Prisen skal være med til at synliggøre kvindelige fysikere som rollemodeller såvel på universiteter og gymnasier som i samfund og erhvervsliv.

Hvem kan indstilles?

Kandidaten arbejder indenfor de fysiske fag (fysik, ingeniørvidenskab), og har gjort sig bemærket indenfor ét eller flere af følgende områder:

 • En yngre kvinde (før lektorniveau), som viser særligt potentiale eller har gjort noget bemærkelsesværdigt indenfor forskning i fysik
 • En kvinde, som udviser et ekstraordinært engagement og en særlig tæft som fysiklærer.

 Hun skal enten være dansk eller bo og/eller arbejde i Danmark.

Indstillingsprocedure

 • Kandidater til prisen kan indstilles af en overordnet, vejleder, mentor, kollega, medstuderende, studerende eller underordnet
 • Indstillingerne skal indsendes til mail@kvinderifysik.dk
 • Indstillingerne skal være modtaget senest klokken 12.00 onsdag d. 15. september 2021
 • Indstillingen skal indeholde følgende bilag:

o Begrundelse for indstillingen (max 2 sider)

o Kandidatens CV inkl. navn og kontaktinformation (max 1 side)

Begrundelse

Begrundelsen skal tydeliggøre hvorfor kandidaten er en rollemodel og kan inkludere akademiske præstationer, arbejdsrelaterede præstationer, popularisering/outreach, frivilligt arbejde indenfor fysik mm.

Udvælgelse

Alle kandidater vil blive bedømt af en ekstern komité bestående af

Lektor Tina Hecksher, RUC

Head of IP management Karin Nordström Dyvelkov, GEA Group

Viceinstitutleder/Lektor Mads Toudal Frandsen, SDU

Oplysninger vedrørende prisen

Eventuelle spørgsmål kan stilles til mail@kvinderifysik.dk, og vil blive besvaret af et medlem af KIFs bestyrelse.

Prismodtageren vil blive orienteret skriftligt (pr email) og hendes navn offentliggøres på KIFs årsmøde den 13. oktober 2021 (sted annonceres senere), hvor prisoverrækkelsen vil ske.

Prisvinderen vil blive inviteret til at holde et foredrag ved årsmødet.