Kvinder i Fysik

Fairness Equity Visibility

Articles of association

Vedtægter for sektionen Netværk for Kvinder i Fysik (KIF) 

Navn 
Sektionen Netværk for Kvinder i Fysik (på engelsk Network for Women in Physics) er en sektion under Dansk Fysisk Selskab (DFS). 

Formål 
Sektionens formål er: At skabe et kontaktnet til udveksling af informationer og erfaringer mellem kvindelige fysikere. At synliggøre kvinder i fysik i Danmark. At bidrage til en øget rekruttering af kvinder til uddannelse og forskning inden for fysik, bl.a. ved at identificere barrierer for kvinders karriere inden for fysik, og at arbejde for fjernelse af disse. At udveksle erfaringer om former for undervisning, der kan fremme pigers/kvinders interesse for og udbytte af fysik samt øge deres selvtillid på området. Formålet søges især gennemført ved udgivelsen af et nyhedsbrev og ved afholdelse af møder og seminarer. De faglige møder er offentlige.

Oprettelse og kapitalforhold 
Netværket oprettedes i december 1992 og blev en sektion under DFS i 1993. De nødvendige midler til sektionens virksomhed tilvejebringes ved bevillinger fra DFS’s bestyrelse samt direkte bevillinger fra fonde. 

Medlemskreds 
Medlemskab står åbent for kvindelige medlemmer af DFS og kvinder med relation til fysik med en uddannelse svarende til bachelorniveau. Andre kan opnå medlemskab som støttemedlemmer. Støttemedlemmer kan modtage nyhedsbrevet samt deltage i netværkets aktiviteter, men kan ikke deltage i generalforsamlingen og har ikke stemmeret. 

Ledelse 
Sektionen (Netværket) ledes af en bestyrelse på 5-10 medlemmer, som vælges (evt. genvælges) af og blandt Netværkets medlemmer. Valg gælder fra en 1. september for en 1-årig periode. Medlemmer der ønsker at opstille, skal give besked herom til bestyrelsen senest på generalforsamlingen. Såfremt flere end 10 kandidater er opstillet, sker valg til bestyrelsen på generalforsamlingen ved skriftlig afstemning. 
Ved den nye valgperiodes start indkalder den afgående bestyrelsesformand den nye bestyrelse til det konstituerende møde. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. 

Generalforsamling 
En årlig generalforsamling holdes i forbindelse med sektionens årsmøde, normalt i maj. Dagsordenen udsendes med et nyhedsbrev, med mindst 14 dages varsel. 
Generalforsamlingen har den overordnede ledelse af sektionens (Netværkets) anliggender. 
Dagsordenen skal omfatte: Formandens beretning. Forslag fra medlemmer. Eventuelt. Vedtægtsændringer skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse (se også pkt. 10). 
Beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Hvis et medlem er forhindret i at møde, er der mulighed for at afgive en fuldmagt til et bestyrelsesmedlem, som så kan stemme på medlemmets vegne. En fuldmagt skal indeholde: Stemmeafgiverens navn og adresse. En tilkendegivelse af hvem fuldmagten er til. En tilkendegivelse af stemmeafgiverens valgønske. Ved stemmelighed vil ændringsforslaget blive forkastet. Ved stemmelighed i andre sager er formandens stemme afgørende. 
Generalforsamlingens beslutninger skal forelægges medlemskredsen til skriftlig afstemning, når mindst to bestyrelsesmedlemmer eller fem tilstedeværende medlemmer kræver det. Ændring af generalforsamlingens beslutning kan herefter kun ske ved simpelt flertal blandt de afgivne stemmer. 

Bestyrelsens kompetence m.m. 
Netværkets bestyrelse leder sektionens anliggender med ansvar over for DFS’s bestyrelse. Det påhviler især bestyrelsen: At påse, at sektionens vedtægter overholdes. At føre en medlemsliste. At fastsætte de nærmere retningslinier for sektionens virksomhed. At udsende et nyhedsbrev til sektionens medlemmer med passende mellemrum og mindst en gang årligt (jvf. pkt. 7) At udarbejde sektionens budget og regnskab. Over for DFS’s bestyrelse at indstille DFS’s repræsentanter i tilsvarende internationale sektioner eller netværk. At rådgive DFS’s bestyrelse med henblik på selskabets initiativer og aktiviteter, for så vidt de har tilknytning til sektionens område. At holde løbende kontakt med andre foreninger eller organisationer, der har lignende interesseområder, herunder de tilsvarende netværk i de nordiske lande. At holde DFS’s bestyrelse informeret om sektionens aktiviteter. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med mindst 14 dages varsel og skal gøre dette, såfremt mindst 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Om de af bestyrelsen trufne beslutninger udfærdiges et referat, der sendes til bestyrelsesmedlemmerne. 

Udvalg 
Bestyrelsen kan til varetagelse af særlige opgaver nedsætte udvalg – eventuelt med deltagelse udefra – hvis sammensætning og bemyndigelse fastsættes af bestyrelsen. 

Vedtægtsændringer 
Beslutning om ændring af sektionens vedtægter træffes af generalforsamlingen. Forslag fra bestyrelsen herom skal udsendes til medlemmerne senest sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Derudover står det alle medlemmer frit for at foreslå vedtægtsændringer, disse skal udsendes med et nyhedsbrev mindst 7 uger før generalforsamlingen. Vedtægtsændringer skal godkendes af DFS’s bestyrelse. 


Ophør 
Bestyrelsen kan over for DFS’s bestyrelse stille forslag om nedlæggelse af sektionen, efter at medlemmerne har vedtaget dette på en generalforsamling. 

Ikrafttrædelse 
Nærværende vedtægter, der afløser vedtægter med ikrafttrædelsesdato d. 2. juni 1998, er vedtaget af bestyrelsen 23/1-2004 og godkendt af generalforsamlingen d. 26 maj 2004. Nærværende vedtægter er trådt i kraft efter denne dato.

Articles of Association for the sectionNetværk for Kvinder i Fysik (KIF)’

Name The section Netværk for Kvinder i Fysik (in English Network for Women in Physics) is a section under Dansk Fysisk Selskab (DFS) (in English Danish Physical Society).

Purpose
The purpose of the section is: To create a contact network for exchange of information and experiences between female physicists. To make women in physics in Denmark visible. To contribute to an increased recruitment of women for physics education and research, among other by identifying the barriers to women’s careers within physics, and to work towards removing these. To exchange experiences about ways of education which can further the interest of girls/women in physics and increase their self confidence in the field. In particular, the purpose is sought to be carried out by publishing of a newsletter and by arranging meetings and seminars. The professional meetings are public.

Establishment and financial status
The Network was created in December of 1992 and became a section under DFS in 1993. The necessary funds for the activities of the section are provided through grants from the board of DFS as well as direct grants from foundations.

Membership
Membership is open to female members of DFS and women with a relation to physics with an education equivalent to bachelor level. Others can obtain membership as support members. Support members can receive the newsletter and participate in the activities of the network but cannot participate in the general assembly and do not have the right to vote.

Leadership
The section (the network) is run by a board of 5-10 members, who are elected (or re-elected) among the members of the network. Election is valid from September 1st for a 1-year period. Members who wish to stand for election must notify the board no later than at the general assembly. In case more than 10 candidates are running, election for the board takes place in writing at the general assembly. At the beginning of the new election period, the sitting chairman calls the new board for a constituting meeting. The board elects a chairman and a vice chair among themselves. Board member duty is unpaid.

General Assembly
An annual general assembly is held in connection with the annual meeting of the section, normally in May. The agenda is distributed in a newsletter with at least a 14-day notice. The general assembly has the overall leadership of the affairs of the section (the network).   The agenda must include: Chairman’s report Suggestions from members Any other business Changes to the articles of association must be presented at the general assembly for approval (also see pt. 10). Decisions are made by simple majority among the present members. If a member is unable to attend, it is possible to give a power of attorney to a member of the board, who can then vote on behalf of the member. A power of attorney must include: Name and address of the voting member A statement of whom the power of attorney is for A statement of the election wishes of the voting member In case of an equal number of votes (a draw), the suggested change to the articles of association will be rejected. In case of an equal number of votes in other questions, the chairman’s vote is deciding. The decisions of the general assembly must be presented for a written vote among the members if at least two members of the board or five members who are present at the general assembly demand it. Any change to the decision of the general assembly can thereafter only happen by simple majority among the submitted votes.

The competence of the board 
The board of the network is running the affairs of the section with responsibility to the board of DFS. In particular, the board must: Ensure that the articles of association of the section are complied with. Keep a membership list. Set further guidelines for the activities of the section. Send out a newsletter to the members of the section at suitable intervals and at least once a year (as per pt. 7) Keep the budget and accountings of the section. Nominate to the board of DFS representatives to similar international sections or networks Advise the board of DFS with respect to initiatives and activities of the organization (DFS) in so far as these activities are related to the area of interest of the section. Keep contact with other associations or organizations which have a similar area of interest, including corresponding networks in the other Nordic countries. Keep the board of DFS informed of the activities of the section. The chairman calls for board meetings with at least a 14-day notice and must do so in case at least 2 board members request this. The board can make decisions when at least half of its members are present. Decisions are made by simple majority. In case of a draw, the chairman’s vote decides. Decisions of the board are written in the minutes of the meeting which are sent to the members of the board.
Comittees
The board can set up committees to carry out certain tasks – possibly with outside participation – the composition and authorization of which are decided by the board.

Amendments to the articles of association
Any decision about changes to the articles of association of the section are made by the general assembly. Suggestions from the board about this must be sent to the members at the latest with the call for the general assembly. Furthermore, any member may suggest changes to the articles of association, and these must be submitted by newsletter at least 7 weeks before the general assembly. Changes to the articles of association must be approved by the board of DFS.

Cessation
The board can put a proposal to the board of DFS to close the section following a decision made by the members at the general assembly.

Entry into force
These articles of association, which are replacing the articles that entered into force on 2nd June 1998, have been adopted by the board on 23/1-2004 and approved by the general assembly on 26th May 2004. These articles of association have entered into force after this date.